علی د

دوره راهبر بودن و اجرای اثربخش راهبری اصفهان ۱۴۰۲...

حسین

دوره راهبر بودن و اجرای اثربخش راهبری اصفهان ۱۴۰۲...

بهزاد

دوره راهبر بودن و اجرای اثربخش راهبری اصفهان ۱۴۰۲...

مجید

دوره راهبر بودن و اجرای اثربخش راهبری اصفهان ۱۴۰۲ https://sepehrcog.ir/wp-content/uploads/2023/08/00-مجید-شنیدن.mp3...

سید خلیل

دوره راهبر بودن و اجرای اثربخش راهبری اصفهان ۱۴۰۲...