دکتر علیرضا مرادی

مرتبه علمی : استاد روان شناسی بالينی،
عضو هيئت علمی دانشگاه خوارزمی، عضو وابسته موسسه آموزش عالی علوم شناختی

دکتری: روان شناسی بالينی، انستيتو روان پزشکی، دانشکده پزشکی کينگزکالج، دانشگاه لندن، لندن، .1996 ،بريتانيا
– کارشناسی ارشد: روان شناسی شخصيت، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه روان شناسی، 1365
– کارشناسی: روان شناسی، دانشگاه تبريز، دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی، گروه روان شناسی، 1358
– ديپلم: دبيرستان اروند رود، تهران، 1352

* رئیس پژوهشکده علوم شناختی
* نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
* مدیر گروه روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
* عضو پيوسته انجمن روان شناسی امريکا (APA)
* عضو پيوسته انجمن روان شناسی بالينی امريکا (APA)
* عضو انجمن علوم و فناوریهای شناختی